காதலே வேண்டாம்

0
72

இன்றைய சிந்தனை

காதல் இல்லையேல் சாதல் என்று நினைத்திருந்தேன்
உன்னை காதலித்த பின்புதான் தெரிந்தது
காதலைவிட சாதலே மேலென்று,