புன்னகை

0
545

erபார்த்தும் பார்க்காததுபோல்
செல்கிறாய், சிறு புன்னகையால்
உன் காதலை சொல்லிவிட்டு.

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க