முத்தம்

0
373

சத்தமில்லாமல் ஒரு முத்தம் வேண்டும் என
கண்மூடி காத்திருக்கிறேன்
கனவிலாவது வருவாயா?

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க