குறிச்சொற்கள் மீனவன்

குறிச்சொல்: மீனவன்

தமிழா இந்தா பிடி உன் துரோகத்துக்கு விலை..!

9
நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே - இந்த நிலைகெட்ட மனிதரை நினைந்துவிட்டால் கொஞ்சமோ பிரிவினைகள் - ஒரு கோடியென் றாலது பெரிதாமோ ? எனும் பாரதியின் வரிகளை விட இந்த பதிவிற்கு பொருத்தமான தொடக்கம் வேறு எதுவும்...

பிரபலமானவை